Bakırkazan - KVKK

ALIŞVERİŞ SEPETİ

0

Sepetinizde ürün yok

ALIŞVERİŞE DÖN

Bakırkazan Şekerleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak, ürünlerimizin satışı kapsamındaki sözleşmesel ilişkiler çerçevesinde temin edilen kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun bir şekilde toplanması, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi kapsamında gizliliğinizi korumak amacıyla tüm hukuki, teknik ve idari tedbirleri aldığımızı bilmenizi istiyor, kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, hangi amaçla ve kimlere aktarılacağı, veri işleme yöntemi, hukuki sebepleri ve haklarınıza ilişkin olarak sizi aydınlatmak istiyoruz.

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinize ilişkin Veri Sorumlusu sıfatı, Bakırkazan Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti. tüzel kişiliğine aittir. Veri sorumlusuna ait iletişim bilgileri ise aşağıda yer almaktadır.

Ticaret Unvanı                                 : Bakırkazan Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Kep adresi                                        :
Merkez Adresi                                 : Yenibosna Merkez Mah. Atatürk Cad. No:47/A

                                                            Bahçelievler /İstanbul 
MERSIS No                                     :
Telefon                                             : 0212 630 23 26
Eposta                                              : info@bakırkazan.com

Bu bağlamda; sözleşmesel ilişki kapsamında temin edilen verilerinin veri sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilebilir, saklanabilir, işlenebilir, sınıflandırılabilir, güncellenebilir ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. taraflara açıklanabilir/aktarılabilir. Kişisel verilerin temini ile alakalı tüm bu sürece dair bilgi, talep veya şikayet imkanlarınızı yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden veri sorumlusuna aktarabilmeniz mümkündür.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz,  veri sorumlusu tüzel kişilik ile şahsınız arasında akdedilecek ürün satışına yönelik sözleşmenin kurulması ve ifası ile veri sorumlusuna ait web sitesine üyelik işlemleri için gerekli olduğu ölçüde,   otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’in tüm birimleri, kurumsal e-posta, kurumsal portal, kurumsal internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirket ile ilişkiniz kapsamında doğruluğunu teyit ettiğiniz bilgiler dâhilinde işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin olarak kişisel tercihlerinizi karşılayabilmek adına araştırmak ve geliştirmek, doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, satış konusu ürünlerin hazırlık ve teslim işlemlerini gerçekleştirmek, kampanya / tanıtım /reklam /duyuru gibi hizmet kalitesini artıracak faaliyetlerde bulunmak, Şirket bünyesinde yapılan üretim esnasında verimlilik ve hizmet kalitesi ilkelerinin sağlanması, Şirket gizlilik politikalarının yürütülmesi, Şirket’in  iş süreçlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması noktasında;

Ad-soyad gibi kimlik bilgileriniz, e-posta adresiniz, ikamet adresiniz, cep telefonu ve/veya sabit telefon numaranız, satış sözleşmesine ilişkin ödeme şeklinize bağlı olarak banka hesaplarınıza ait bilgiler, satış işleminin üçüncü bir şahıs adına ve ilgili şahsın bilgileri girilmek suretiyle gerçekleştirilmesi halinde bu şahsa ait belirtilen kişisel veriler, aşağıda açıklanan amaçlarla toplanabilir, işlenebilir, güncellenebilir, aktarılabilir ve anonim hale getirilebilir:

2.1. Şirketimize ait web sitesinde şahsınız adına üyelik hesabı açılması, üyeliğin sürdürülmesi, şirkete ait ürünlerin konu olduğu satış sözleşmelerinin kurulması ve ifası, satımı yapılan ürünlerin ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve belirtilen adreslere teslim edilmesi, şirketimizce yapılabilecek indirim / kampanya / ürün tanıtımı gibi bilgilendirmelerin duyurulması,

2.2. Üretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, hizmet devamlılığının sağlanması, maliyet ve iş yükünün azaltılması kapsamında listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapılması, istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, ölçme değerlendirme ve başarı takibi yapılması, kampüs içi ya da kampüs dışında Şirket tarafından etkinlik, kurs, gelişim programı, sergi, konferans, toplantılar düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin duyurulması,

2.3. Şirket bünyesindeki birimlerde veya Şirket dışındaki kuruluşlarda Çalışan veya hizmet alanişçi, taşeron veya tedarikçilerinhak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması,

2.4.Müşteri veya tedarikçi adayları ile ŞİRKET arasında hizmet ve iş ilişkisinin başlaması veya devamı açısından Şirket’in iş görme ve hizmet faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan iş alanları hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapılması, teklif sunulması,

2.5 .TümŞirket paydaşlarının (stajyer/personel/ziyaretçi) ve 3. tarafların can ve mal güvenliğinin korunması veya bu kapsamdaki kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi, gerekli güvenlik önlemleri ve hukuki önlemler alınarak bu amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına aktarılması, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi,

2.6.Şirket’in iş stratejileri doğrultusunda oluşturduğu iş süreçleri kapsamında; Şirketticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, finans operasyonları, satın alma operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri,

2.7 . Şirket’in sözleşmesel ilişki kurduğu tüm gerçek ve tüzel kişiler ve bunların iştirakleri ile sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

2.7.Şirket’in sunmuş olduğu bilgi teknolojileri hizmetlerinin (kurumsal e-posta, kurumsal portal, kurumsal kablosuz ağ, kurumsal internet vb.) kullanılması.

    3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, fotoğraflarınız, şirket tarafından sağlanan hizmet faaliyetlerini sürdürmek,  hizmet politikaları ve süreçlerini planlanmak, ŞİRKET’in hizmetlerinin devamlılığını sağlamak üzere idari süreçleri yürütmek, hukuki uyum süreçlerini yürütmek, mali ve finansal işlerin yerine getirmek, ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve yerine getirmek amaçlarıyla; kurucuya, yönetim kuruluna, iş ortaklarına, proje ortaklarına, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye,  gibi otoritelere, bakanlıklara, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, teslimat işlemlerini gerçekleştirecek kargo şirketine ve kargo şirketi çalışanlarına, şirketin satış süreçlerinde yer alan çalışanlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

     4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, ŞİRKET ile kurulan üyelik ilişkisi ve şirkete ait ürünlerin satış işlemleri esnasında doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ŞİRKET hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda ŞİRKET içi düzenlemeler (yönetmelik, yönergeler, politika ve prosedürler) ile sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı doğrultusunda toplanıp işlenecek ve aktarılabilecektir.

    5.Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

5.1. Aydınlatma Yükümlülüğü

Toplanan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler ile ilgili veri Sorumlusu ve/veya yetkilendirdiği diğer kişiler tarafından verileri işlenen ilgili kişilere aşağıda kapsam dâhilinde bilgi verilmesi gerekecektir. Şöyle ki;

​​Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.
Veri sorumlusu ve/veya yetkilendirdiği kişi tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle aydınlatma yükümlülüğü yerine getirebilecektir.

 5.2. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Bakırkazan Ltd. Şti’nin veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

 1. a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 2. b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 3. c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak,
 4. d) Kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
 5. e) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirmek gibi.

Veri sorumluları ve yetkilendirdiği kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

5.3. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu olan ŞİRKETİMİZ tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirlenen haklarınıza ait taleplerinizi, aşağıda düzenlenen usul ve yöntemlerle ŞİRKETİMİZE iletmeniz durumunda; ŞİRKETİMİZ talebin niteliğine göre talebi en geç (30) otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

6.1.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
6.2.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
6.3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
6.4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
6.5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6.6.Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6.7.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
6.8.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

 1. a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d) Talep konusu

KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi yazılı olarak veya  "Organize Sanayi Bölgesi, Şehitler Bulvarı No:21 Eskişehir – Türkiye” adresine kimlik bilgileriniz ile bizzat veya ŞİRKETİMİZE ait "iletisim@elektrix.com" elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

 1. Doğruluk ve veri güncelliği

Şirket bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine ve beyan ettiği şekilde işlenir. Bu kapsamda şirket, müşteriler ya da şirket ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi,  bu işlemin hukuka uygun olmaması ve şirket ilkeleri sebebiyle gerçekleştirilebilmesi de mümkün değildir. Tüm bu sebeplerle veri sahipleri tarafından beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Veri sorumlusu şirket, veri işleme süreçlerinde kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesini benimsemektedir. Bu kapsamda şirketimiz, kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

 1. Gizlilik ve veri güvenliği

Kişisel veriler yasa gereği gizlidir ve Bakırkazan de bu gizliliğe riayet etmektedir. Dolayısıyla işbu aydınlatma metni kapsamında temin edilen kişisel verilere ancak aydınlatma kapsamında belirtilen ve şirketçe yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Şirket tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.